Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Алексей Йорданов Николов, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Алексей Йорданов Николов на тема „Задача на Протър за уравнения от променлив тип“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 Математика (Диференциални уравнения). Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: проф. дмн Недю Попиванов

Председател на научното жури: доц. д-р Гено Дачев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: