Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Александра Любомирова Желева, Факултет по класически и нови филологии

Заседателна зала № 2 на СУ, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Александра Любомирова Желева на тема: “Понятието „правдоподобност“ във френското фантастично повествование (1772-1840 г.)” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология (Френска литература)

 

Председател на Научното жури: проф. дфн Дина Савова Манчева (СУ)

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: