Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Александра Димитрова Миланова, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Александра Димитрова Миланова на тема: "Франсоа Пуквил и всекидневието на Балканите, края на XVIII – началото на XIX век" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Нова и най-нова обща история: Нова балканска история" в професионално направление 2.2. История и археология. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Митев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: