Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Александър Василев Александров, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Александър Василев Александров на тема „Екстремални свойства на някои класически ортогонални полиноми в комплексната равнина” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 Математика (Математически анализ – Комплексен анализ). Докторант задочна форма на обучение.

Научен ръководител:

проф. дмн Борислав Боянов

Председател на научното жури: доц. д-р Ваня Хаджийски

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: