Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Александър Ванев Иванов, Философски факултет

Зала № 2, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Философските основания в дзен-концепцията на Доген (1200 – 1253) (херменевтичен анализ)” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Източна философия). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Александър Викторов Федотов.

Автореферат

Рецензии:

Становища: