Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Александър Духомиров Минев, Юридически факултет

Читалня на юридическа библиотека, ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Гражданско и семейно право-търговско право/ от Александър Духомиров Минев, докторант на самостоятелна подготовка.

Тема на дисертацията: " Отношенията между органите в акционерното дружество".

Председател на научното жури: проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев

Автореферат

Рецензии:

Становища: