Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Альоша Недев, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Альоша Недев, докторант на самостоятелна подготовка, на тема “Влияние на извън училищни занимания по карате, борба свободен стил и бокс върху антропометрически и психофизически характеристики на седемнадесетгодишни ученици (сравнителен анализ)“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)

Председател на научното жури: проф. д-р Aнжелина Георгиева Янева-Прокопова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: