Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Аксиния Цветанова Обрешкова, Факултет по класически и нови филологии

Втора заседателна зала на СУ, Ректорат.

Защита на докторска дисертация на Аксиния Цветанова Обрешкова на тема “Съпоставителен анализ на роднинските връзки и названия и тяхната употреба във фразеологичните единици в българския и испанския език” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – сравнително езикознание на испански и български език ).

Председател на Научното жури: проф. д-р Людмила Илиева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: