Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Здравко Сталев Ангелов, Философски факултет

Кампус Изток, бл.4, зала 404

Публична защита за придобиване на образователно научна степен "доктор" на Здравко Сталев Ангелов по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология - Обща социология). Тема на дисертацията: „Трансформация на ТВУ след падането на режима на държавния социализъм в България“

Председател на научното жури: доц. д-р Божидара Искрева Кривирадева

Автореферат

Рецензии:

Становища: