Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Владимир Владимиров Маринов, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 41

Публична защита на редовен докторант Владимир Владимиров Маринов по професионално направление 3.2. Психология, Културна и диференциална психология (на английски език)

Тема на дисертацията: „РОЛЯ НА РАННИТЕ МАЛАДАПТИВНИ СХЕМИ И СТИЛОВЕТЕ НА ПРИВЪРЗАНОСТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В ИНТИМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ“.

Председател на научното жури: доц. д-р Даниел Людмилов Петров

Рецензии:

Становища: