Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Виктория Любомирова Клещанова, Физически факултет

Зала А 415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на задочния докторант Виктория Любомирова Клещанова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Метеорология
Тема: „Комплексен подход за изследване на атмосферни аерозоли“

Председател на научното жури: доц. д-р Елисавета Лазарова Пенева

 

Материали:

Рецензии:

Становища: