Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Венцислав Недев, Департамент по спорт

Зала 2 на Ректората

Публичната защита за придобиване на ОНС „Доктор“ по направление 1.3.Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)

 

Тема на дисертацията: „Въздействие на двигателни умения и антропометрични параметри за реализиране на специфична карате прецизност“

 

Председател на НЖ – проф. д-р Георги Владимиров Игнатов

 

Научен ръководител – доц. д-р Евгени Симеонов Йорданов

 

 

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Проф. дн Анжелина Георгиева Янева-Прокопова

 

Доц. д-р Радослав Митков Пенов

 

Становища:

 

Проф. д-р Георги Владимиров Игнатов

 

Проф. д-р Ангел Божичков Крумов

 

Проф. дн Николина Георгиева Димитрова-Николова