Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Теодора Янкова Вълева, Факултет по педагогика

Зала 2, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Теодора Янкова Вълева на тема „Формиране на литературни и социолингвистични компетентности у учениците в начална училищна възраст чрез съвременната литература за деца“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието). Задочен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. дпн Яна Мерджанова

 

Автореферат

 

Рецензии / Reviews:

 

Становища / Opinions: