Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Светозар Вихренов Петров, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата

 

Защита на докторска дисертация на Светозар Вихренов Петров, редовен докторант, на тема „Сравнително изследване на учебници по история за първите три гимназиални класа в България, Северна Македония и Сърбия“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Сравнително образование).

Председател на научното жури: доц. д-р Марина Георгиева Пиронкова – СУ “Св. Климент Охридски”

Защитата ще се проведе на 12 юли 2022 г. от 13.00 ч. в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: