Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Светослав Георгиев Цеков, Богословски факултет

Зала №8 на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Трулски (пето-шести) Вселенски събор (691-2) Историко-каноническо изследване" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р Павел Павлов

Автореферат

Рецензии:


Становища: