Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Стоянка Иванова Балова, Философски факултет

бул. “Цар Освободител“ №15, Ректорат, Южно крило, ет.3, зала 63

Публична защита на Стоянка Иванова Балова, редовен докторант за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Реторика – Политически език и реторика) с дисертационен труд на тема: „Политически език и аргументация по дискусията за климата в парламентите на България и Европейския съюз в периода 2002-2018 г.“

Председател на научното жури: доц. д-р Нели Георгиева Стефанова

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 21.03.2019 г. в 13:59 ч.