Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Стефан Светозаров Донев, Философски факултет

Ректорат, зала 63

Публична защита на свободен докторант СТЕФАН СВЕТОЗАРОВ ДОНЕВ за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Естетика).

Тема на дисертацията: „Специфика на комическото белканто в операта „Дон Паскуале“ от Гаетано Доницети. Теоретични и режисьорски подходи“

Председател на научното жури: проф. д-р Силвия Стефанова Минева

Автореферат

Рецензии:

Становища: