Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Станислава Пламенова Мишева, Геолого-географски факултет

Конферентна зала, СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат (възможност за онлайн)

 

Защита на докторска дисертация на Станислава Пламенова Мишева на тема: ,,Приложение на методиката на Мария Монтесори в обучението по география” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…“Методика на обучението по география“.

 

Научен ръководител: доц. д-р Мая Василева
Председател на научното жури: доц. д-р Мирена Легурска

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: