Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Румен Илков Скрински, Философски факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

Публична защита на редовен докторант РУМЕН ИЛКОВ СКРИНСКИ за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, Докторска програма „Културология” (Медийният образ на Васил Левски).

Тема на дисертацията: „ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ХУДОЖЕСТВЕНОТО И ДОКУМЕНТАЛНОТО КИНО: НАРАТИВИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ”

Председател на научното жури: проф. д-р Райна Димитрова Гаврилова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: