Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Райко Павлов Байчев, Философски факултет

Ректорат, Заседателна зала № 1

Публична защита на РАЙКО ПАВЛОВ БАЙЧЕВ, редовен докторант към катедра „История и теория на културата“, за получаване на научната и образователна степен „доктор” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма по Културология (Култура и литература на ХХ и ХХІ век. Литературата между авангардни, елитарни, популярни и пазарни тенденции) на дисертация със заглавие „ОТНОСИТЕЛНОСТ, ВЕЧНОСТ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО: ПРИНОСЪТ НА ЛИТЕРАТУРАТА НА ХХ ВЕК (Скот Фицджералд, Вирджиния Улф и Самюъл Бекет)“

Автореферат

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев

Рецензии:

Становища: