Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Пламена Динкова Папазова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в зала 29 на ФЖМК

Защита на докторска дисертация на тема: „Изграждане на политически имидж в България: перцепции и влияние в публичната комуникация” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Психология на комуникацията), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Дияна Петкова

Председател на научното жури: доц. д-р Светлана Станкова

Автореферат

Рецензии:

  • проф. д.н. Любомир Стойков BG / EN
  • доц. д-р Мила Серафимова BG / EN

Становища:

  • чл. кор. проф. дфн Ангел Стефанов BG / EN
  • доц. д-р Светлана Станкова BG / EN
  • доц. д-р Христина Христова BG / EN