Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николаос Йоаннис Павлидис, Философски факултет

Публична защита на редовен докторант НИКОЛАОС ЙОАННИС ПАВЛИДИС по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) на английски език

Тема на дисертацията: THE CATALYTIC ROLE OF LEADER: COMPARATIVE RESEARCH IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR“

Председател на научното жури проф. д-р Александър Иванов Маринов

Автореферат

Рецензенти:

Становища:

Публикувано на 30.06.2023 г. в 11:30 ч.