Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Петьова Юрукова, Философски факултет

Публичната защита ще се проведе присъствено: на бул.“Цар Освободител“ № 15, СУ „Св.Климент Охридски“, Ректорат, Конферентна зала и онлайн през платформата Майкрософт Тиймс

Публична защита на докторант редовна форма, зачислена със Заповед № РД 20-223/30.01.2018 г. в научно направление 3.3. Политически науки (Европеистика - Медийна политика и право на ЕС) с научен ръководител проф. дпн Нели Ангелова Огнянова и тема на дисертацията: „Дезинформация онлайн: Стратегии за противодействие в ЕС”.

Председател на научното жури: доц. дпн Калоян Димитров Симеонов

Автореферат

Рецензии:

Становища: