Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Ираклис Пантелиду, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Мария Ираклис Пантелиду, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Обучение по роден език на ученици с умствена изостаналост в общообразователни училища“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева – СУ “Св. Климент Охридски”

 

 

Рецензии:

 

Становища: