Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Даниелова Иванова, Философски факултет

Публичната защита ще се проведе на 10.07.2023 г. от 14.00 ч, в Нова конферентна зала, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” № 15.

 

Публична защита на редовен докторант Мария Даниелова Иванова за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, Докторска програма „Културология” (Културна антропология).

Тема на дисертацията: Аматьорът като феномен на културата”

Председател на научното жури: доц. д-р Галина Николаевна Гончарова

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публичната защита ще се проведе на 10.07.2023 г. от 14.00 ч, в Нова конферентна зала, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” № 15.