Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Маргарита Николаева Николова, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 27.10.2023 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Защита на докторска дисертация на Маргарита Николаева Николова на тема „Локални свойства на динамични системи (Local properties of dynamical systems)“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5.Математика, докторска програма „Изследване на операциите“.

Научен ръководител: проф. дн Михаил Иванов Кръстанов

 

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Антонов Иванов, СУ "Св. Климент Охридски".

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 12.10.2023 г.