Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Любомира Ивайлова Цветкова, Философски факултет

ул. ”Цар Освободител” № 15, Ректорат, Южно крило, зала 21

Публична защита на редовен докторант Любомира Ивайлова Цветкова по професионално направление 3.2. Психология, Културна и диференциална психология (на български език)

Тема на дисертацията: „ЛИЧНОСТНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА АЛЕКСИТИМИЯ“.

Председател на научното жури: Проф. дпсн Соня Методиева Карабельова

Рецензии:

Становища: