Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Константинос Йоаннис Магалиос, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Константинос Йоаннис Магалиос, редовен докторант с обучение на английски език на тема “Съвременни подходи за стимулиране на комуникативните способности при деца от аутистичния спектър“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Пенка Тодорова Шапкова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: