Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Константина Аалкивиадис Хатзи, Философски факултет

Публична защита на редовен докторант КОНСТАНТИНА ААЛКИВИАДИС ХАТЗИ по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) на английски език

Тема на дисертацията: INFORMATION SYSTEMS IN HRM AS A STRATEGIC TOOL FOR COMPETITIVE ADVANTAGE IN BUSINESS ADMINISTRATION“

Председател на научното жури доц. д-р Албена Георгиева Танева

Автореферат

Рецензенти:

Становища:

Публикувано на 30.06.2023 в 10.50 ч.