Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Константин Петров Павлов, Философски факултет

Зала 408, етаж 4, блок 4 (кампус „Изток“), бул. „Цариградско шосе“ № 125

Публична защита на дисертационен труд на Константин Петров Павлов на тема „Ролята на интернет технологиите и социалните мрежи за гражданското участие в България (на примера на протестите юни 2013 - юли 2014 г.)“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология).

Председател на научното жури: доц. д.с.н. Милена Якимова Якимова

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 24.04.2019 в 12:17 ч.