Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Калоян Иванов Нечев, Философски факултет

Зала 21, Ректорат

Публична защита на дисертацията на КАЛОЯН ИВАНОВ НЕЧЕВ за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия, Философия на науката

ТЕМА: " Емерджентни структури и функции в молекулярната биология и невробиологията "

Автореферат

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Елчинов

Рецензии

Становища