Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Йордан Георгиев Янков, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 83Б

Публична защита на дисертационен труд на Йордан Георгиев Янков, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия /Философия на културата, политиката, правото и икономиката - Въведение във философията/ за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Тема на дисертацията: „Онтология на безкрайността (метафизика, физика, математика)”.

Научен ръководител на докторанта е доц. д-р Здравко Василев Попов.

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Мария Иванова Димитрова

Автореферат

Рецензии:

Становища:


Публикувано на 03.05.2019 г. в 14:06 ч.