Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Йоанис Георгиос Яковидис, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125, Блок 4, етаж 1, зала Яйцето

Публична защита на Йоанис Георгиос Яковидис, докторант на самостоятелна подготовка, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация). Тема на дисертацията: „Административна реформа в условията на финансова криза в Гърция“.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Албена Георгиева Танева

Автореферат

Рецензенти:

Становища :

Публикувано на 27.06.2019 г. в 11:59 ч.