Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ирина Владимирова Николова-Гъркова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29 на ФЖМК

Защита на докторска дисертация на тема: „Трансформации и взаимни влияния на политическия и медийния дискурс в България. Тоталитарни и посттоталитарни речеви практики” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Редактиране), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Ефрем Ефремов

Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова

Автореферат

Рецензии

Становища