Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Христина Тодорова Чобанова- Ангелова, Факултет по класически и нови филологии

ЦИЕК, 20 зала

Защита на дисертационния труд на Христина Тодорова Чобанова- Ангелова на тема:

„Социолингвистични елементи на комуникативната компетентност при овладяването на арабски език от българи“ за присъждане на образователната и научна степе „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология (Семито – хамитски езици - Арабски език).

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: