Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Евелина Йорданова Василева, Факултет по химия и фармация

зала 501 на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 5

 

Публична защита на дисертационния труд на Евелина Йорданова Василева на тема: Порьозни метали получени чрез селективно разтваряне на сплави – подходящи електродни материали в йонни батерии” по професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло), самостоятелен докторант.

Научен ръководител: чл. кор. проф. дхн Тони Спасов

Председател на научното жури: доц. дн Георги Георгиев Йорданов

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107