Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Екатерина Златева Томова, Факултет по педагогика

Зала 1, Южно крило, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Екатерина Златева Томова на тема „Иновативен модел за формиране на личностна и социална компетентност в часа на класа“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика). Докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Владислав Господинов

 

Автореферат

 

Рецензии / Reviews

 

Становища / Opinions