Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитър Радославов Пенев, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Защита на докторска дисертация на Димитър Радославов Пенев, редовен докторант, на тема „Ролята на връзките с обществеността (PR) във футбола за възпитаване на медийна грамотност“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2 Педагогика (Медийна педагогика).

Председател на научното жури: проф. дн Данаил Кирилов Данов – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: