Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитър Куртев Демирев, Юридически факултет

Публичната защита ще се проведе на 18.10.2023 г. с начален час 16:00 ч. в читалнята на библиотеката на Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ – Ректорат, Северно крило

Председател на научното жури: проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев

Материали:

Автореферат.

Рецензии:

Проф. д.ю,н. Ангел Калайджиев

Доц. д-р Вълчин Даскалов

Становища:

доц. д-р Таня Бузева

проф. д-р Таня Йосифова

доц. д-р Антон Грозданов