Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Диляр Тунжер Актюрк, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на Диляр Тунжер Актюрк, задочен докторант, за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Клинична психология) с дисертационен труд на тема: "Междукултурна вариативност на тревожността от смъртта. Тревожността като личностна черта и безнадеждността при медици (Турция - България)".

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев

Автореферат

Рецензии:

Становища: