Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Диана Старя, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 24.03.2023 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Защита на докторска дисертация на Диана Старя на тема „Персонализация на обучението по математика в средното училище чрез използване на съвременни информационни технологии“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, докторска програма „Методика на обучението по математика и информатика“.


Научни ръководители: доц. д-р Николина Илиева Николова и доц. д-р Бедериана Шити

 

Председател на научното жури: доц. д-р Мариана Илиева Атанасова, СУ "Св. Климент Охридски".

Автореферат


Рецензии:

 

Становища:

 

Публикувано на 08.03.2023 г.