Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Даниел Александров Иванов, Философски факултет

зала 63, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Даниел Александров Иванов за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия, Онтология

 

Тема: " Онтология на консултативната разумност "

 

Автореферат

 

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Михайлов

 

Рецензии

 

 

Становища