Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Бойко Моисов Амаров, Стопански факултет

Зала 417, бл. 3, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (с възможност за онлайн)

 

Защита на дисертационен труд на задочен докторант Бойко Моисов Амаров „Приложения на алгоритми за анализ на данни“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по ПН 3.8 Икономика, ДП „Аналитични изследвания върху данни (Data Science)“

Председател: доц. д-р Ралица Иванчева Симеонова-Ганева

 

 

Рецензии:

 

Становища: