Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Атанас Атанасов Лозанов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в зала 29 на ФЖМК

Защита на докторска дисертация на тема: „Креативните комуникации и новите медийни формати в контекста на екстраординарната виртуалност (Новото медийно изкуство)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Ефективни комуникации в онлайн среда), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Симеон Василев

Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова

Автореферат

Рецензии:

  • проф. д-р Веселина Вълканова BG / EN
  • доц. д-р Мариана Тодорова BG / EN

Становища:

  • проф. д.н. Петя Александрова BG / EN
  • доц. д-р Мая Василева BG / EN
  • доц. д-р Стела Ангова BG / EN