Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / ас. Габриела Пламенова Валентинова-Методиева, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Защита на докторска дисертация на ас. Габриела Пламенова Валентинова-Методиева, задочен докторант, на тема „Модел за оптимизиране на житейско-педагогическата култура на родители на 6-9 годишни деца“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2 Педагогика (Предучилищна педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Галина Георгиева Георгиева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: