Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Александър Владимиров Богданов, Факултет по класически и нови филологии

Аудитория 20 на ЦИЕК

Защита на докторска дисертация на Александър Владимиров Богданов на тема „Богинята Ушас: Концептът за утринната светлина във Ведите“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология, Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара индийска литература)

 

Председател на Научното жури: доц. д-р Гергана Руменова Русева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедра „Англицистика и американистика“, каб. 167, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител"15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.