Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Александър Веселинов Димитров, Юридически факултет

Заседателна зала 2, СУ – Ректорат, Северно крило

Публична защита за присъждане на образователната и научната степен "доктор" в професионално направление 3.6 Право (Теория на държавата и правото. Политически и правни учения)

 

Председател на научното жури: доц. д-р Симеон Гройсман

 

Материали:

Автореферат.

 

Рецензии:

- проф. д-р Тенчо Колев

- проф. дн Димитър Радев

 

Становища:

- доц. д-р Симеон Гройсман

- доц. д-р Бойка Чернева

- проф. д-р Иво Христов