Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Ирена Николова Кръстева-Градева, Факултет по класически и нови филологии

Заседателна зала № 1 на СУ, Ректорат

Защита на докторска дисертация на доц. д-р Ирена Николова Кръстева-Градева на тема: “Изпитанието на преводимостта (съвременни парадигми на превода)” за присъждане на научна степен „доктор на науките“ по професионално направление 2.1. Филология (Теория и практика на превода)

 

Председател на Научното жури: проф. д-р Димитър Веселинов (СУ)

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: