Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Трудово и осигурително право / Проф. д-р Красимира Средкова Иванова

   

стая 307, тел. 9308 268, trudovo@law.uni-sofia.bg

 

Име: Красимира

Бащино име: Средкова

Фамилно име: Иванова

Дата на раждане: 17.10.1952

Място на раждане: гр. Червен бряг, Плевенска обл.

Гражданство: Българско

Място на работа: Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Длъжност: Ръководител на катедра „Трудово и осигурително право”

Научно звание: Професор

Научна степен: Доктор по право

Служебен адрес : 1000 София, ул. „Цар Освободител” № 15, 307 каб.

Тел. 00359-2-9308268

Мобилен тел. 00359-2-878437617

Електронен адрес: sredkova@admin.uni-sofia.bg

Квалификация :

1971—1975: СУ „Св. Климент Охридски” – магистър по право

1981—1984: СУ „Св. Климент Охридски” – доктор по право

1983: Московски държавен университет "М. В. Ломоносов" – специализация по трудово право

1987—1989: Международна асоциация по трудово право и обществено осигуряване и Университет в Сегед (Унгария) – специализация по сравнително и международно трудово и осигурително право

1987: Виенски университет (Австрия) – специализация по трудово право

1990: Институт „Макс Планк” по международно и чуждестранно частно право (Германия -- Хамбург) -- специализация по международно трудово право

1991: Съюз на германските работодатели (Германия) – специализация по социален диалог

1992: Обща осигурителна каса, Кьолн (Германия) – специализация по осигурително право

1994: Университет в Хамбург (Германия) – специализация по управление на пазара на труда

1995: Европейски център по закрила на потребителите в Белгия, Европа и на международно равнище (Льовен ла ньов -- Белгия) – специализация по право на закрилата на потребителите

1997: Университет в Хамбург (Германия) – специализация по социално право на ЕС

2000: Университет в (Великобритания) – специализация по организация на висшето образование

Университет в Хамбург (Германия)– специализация по германско трудово и oсигурително право

Езикови възможности: Български език (майчин) – писмено и говоримо

Руски език

Английски език

Немски език

Испански език

Професионален опит:

1976—1997: Стажант-адвокат – Софийска градска адвокатска колегия

1976—1990: Асистент, старши асистент и главен асистент по трудово право и обществено осигуряване в СУ „Св. Климент Охридски”

1977—1985: Председател на Помирителната комисия в СУ „Св. Климент Охридски”

1987—1995: Гост-доцент във ВИПОНД на МВР

1990—1996: Доцент по трудово и осигурително право в СУ „Св. Климент Охридски”

1996 … : Професор по трудово и осигурително право в СУ „Св. Климент Охридски”

1989… : Консултант по трудово и осигурително право на БТПП

1992… : Адвокат – Софийска адвокатска колегия

1997… : Член на редакционната колегия на сп. „Съвременно право”

1998—2000: Член на Националния съвет за насърчаване на заетостта и закрила при безработица

1998… : Член на редакционната колегия на „Информационен бюлетин по труда”

1999—2001: Член на Съвета по Европейската социална харта

1999 … : Национален докладчик на България в Комитета по икономически, социални и културни права на ООН за прилагането на Международния пакт за икономически, социални и културни права

2000—2005: Член на Консултативния съвет по законодателството при председателя на 39-то Народно събрание

2002—2003: Член на Комитета по свобода на сдружаването на МОТ

2003—… : Юридически съветник на Президента на Републиката

2003--2007 : Член на Надзорния съвет на НИПА

2003—2006: Преподавател в Лятната школа „Социална закрила в Европа” – Университет в Гент (Белгия)

2005 … : Председател на Консултативния съвет по законодателството при Председателя на 40-то Народно събрание

2007 … : Председател на Надзорния съвет на НИПА

2008 … : Заместник-главен редактор на сп. „Съвременно право”

1978 … : Участие в подготовка на проекти за нормативни актове

Научни проекти:

1995—1997

„Социалният диалог в България” на програма „Фар” BG 9313:04

1998—1999

„Наблюдение на развитието на реформата на социалната закрила в ЕС и присъединяващите се държави” на програма „Консенсус І” Consensus—I—ZZ—9710—0027--01

1999

„Подробна подготовка и планиране за прилагане на координационните правила на ЕС” на програма „Консенсус ІІ” Consensus II– ZZ—9710—0027—02

1999—2000

„Глосар и Речник на термините по социална закрила” на програма „Консенсус І” Consensus I – ZZ—9710—28

2000

„България и реформата на грижата за децата” на Световната банка

2000

„Реформата в българското трудово право” на Световната банка

2000—2002

„Използване на социалните престации за борба с бедността и социалната изолация:

възможности и проблеми в сравнителен аспект” на Съвета на Европа

2001—2004

HPSE—CT—2001—50004 „Социалната закрила в Европа: Проникване? Интеграция, присъединяване и свободно движение на труд” на V рамкова програма за специфични изследвания и технологично развитие „Усъвършенстване на човешкия изследователски потенциал и основата на социално-икономическото знание”

2006

M.280.12.400846/78635?1496б/001 на МОТ „Усъвършенстване на съдебните механизми за уреждане на трудовите спорове в България”

2006—2007

Проект на Дружество „Макс Планк” за развитие на науката „Основни принципи на социалната сигурност в Европа”

2007

A2800544590176308 на МОТ „Уреждане на трудовите спорове в държавите от Близка и Средна Азия”

А.280.12.401.052 на МОТ „Създаване и развитие на националния социален диалог в България”

2007 и продължава

„Европейска мрежа на правни експерти по трудово право„ – координатор Университетът в Лайден (Холандия) и Университетът в Хаген (Германия)

№ VC/2007/0188 „Организиране на квалификация и установяване на мрежа за координация на европейските системи за социална сигурност„ – координатор Университетът в Гент (Белгия)

По-важни международни семинари, конференции и др.:

1981

І международна среща на младите учени – Москва (СССР)

1985

Международен семинар „Образованието и мирът” – Белград (СФРЮ)

1989

Експертно съвещание на МОТ „Политиката по околната среда м Европа и нейното отражение върху трудовата заетост и квалификацията” – Женева (Швейцария)

1991

Международен семинар „Правовата държава” – Залцбурт (Австрия)

Двустранен семинар „Социалното партньорство в трудовите отношения” – Вупертал (Германия)

1992

Двустранен семинар по координация на учебните планове в Университетите в България и Западна Европа – Саарбрюкен (Германия)

Международен семинар за правното положение на държавната администрация – Брюж (Белгия)

Семинар на МОТ за равенството в третирането – София (България)

Международна конференция „Юридическото образование в съвременния свят” – София (България)

Семинар на МОТ за държавната служба в периода на преход към пазарна икономика – Будапеща (Унгария)

1993

Международен колоквиум „Промените в системите за социална закрила в държавите от Централна и Източна Европа – въпроси и решения” – Тутцинг (Германия)

Европейски конгрес по обществено осигуряване „Проблеми на промените в социалния ред в държавите от Централна и Източна Европа” – Дрезден (Германия)

Международен симпозиум по трудово право – Братислава (Словакия)

1994

Семинар на МОТ „Жените и трудовата заетост” – Торино (Италия)

1995

V европейска регионална конференция на МОТ – Варшава (Полша)

1996

V европейски регионален конгрес по трудово право и обществено осигуряване – Лайден (Холандия) Международна конференция „Социалният диалог” в Югоизточна Европа – Солун (Гърция)

1998

Международна конференция „50 години Всеобща декларация за правата на човека” – София (България)

1999

Международна конференция „Трудовата заетост и производителността” – Будапеща (Унгария)

VІ европейска регионална конференция п о трудово право и обществено осигуряване – Варшава (Полша)

Международна конференция „Международно и европейско осигурително право – актуални проблеми и възможни решения” – София (България)

Конференция на МАОО „Демографските тенденции и глобализацията: предизвикателства за общественото осигуряване” – Братислава (Словакия)

Семинар на МОТ за трудовата заетост и свободното движение на трудещите се във връзка с процеса на присъединяване към Европейския съюз” – Никозия (Кипър)

2000

Семинар на МОТ по трудовата миграция – Женева (Швейцария)

2001

Семинар на МОТ по закрилата на работниците и служителите при неплатежоспособност на работодателя – София (България)

2002

Семинар на МОТ по свободата на сдружаване и правата на работодателските организации – Торино (Италия)

2003

Семинар на МОТ и ЕК за закрилата срещу дискриминация в трудовите отношения – София (България)

Семинар на Венецианската група „Правното положение на държавната администрация” – Триест (Италия)

2005

Конференция на ЕК „Дълготрайни грижи за нуждаещите се” – Люксембург (Люксембург)

2007

І международен конгрес по социална сигурност – Москва (Русия)

Основни научни публикации:

Учебници и учебни помагала

1. Работно време. Учебно помагало. ВИ “Г. Димитров”, С., 1989.

2. Почивки и отпуски. Учебно помагало. ВИ “Г. Димитров”, С., 1989.

3. Трудово право на Република България. Лекции. Безопасни и здравословни условия на труда.УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1994.

4. Трудово право на Република България. Лекции. Отпуски. УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1994.

5. Трудово право на Република България. Лекции.Работно време и почивки. УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1995.

6. Трудово право на Република България. Лекции. Трудови спорове. УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1995.

7. Ръководство за практическа подготовка по трудово право. Сиби, С., 1996.

8. Трудово право на Република България. Работно време и почивки. Лекции. Брайлово изд. Т. 1—2. УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1996.

9. Трудово право на Република България. Лекции. Трудова дисциплина. УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1996.

10. Осигурени социални рискове. Лекции по осигурително право. Сиби, С., 1997.

11. Трудово право на Република България. Лекции. Изменение на трудовото правоотношение. УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1996.

12. Трудово право на Република България. Лекции. Индивидуално трудово правоотношение. УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1997.

13. Трудово право на Република България. Лекции. Трудова дисциплина. УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1997.

14. Краткосрочно обществено осигуряване. Лекции по осигурително право. Сиби, С., 1998.

15. Социално подпомагане. Лекции по осигурително право. Сиби, С., 1998.

16. Здравно осигуряване.Л екции по осигурително право. Сиби, С., 1999.

17. Пенсионно осигуряване. Лекции по осигурително право. Сиби, С., 1999.

18. Осигурителни правоотношения. Лекции по осигурително право. Сиби, С., 2000.

19. Предмет, метод и източници на осигурителното право. Лекции по осигурително право , Сиби, С., 2000.

20. Трудово право на Република България. Лекции. Основания за възникване на индивидуално трудово правоотношение. УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2000.

21. Ръководство по европейско и международно осигурително право. (Ред.). Програма “Консенсус”, С., 2000.

22. Речник на термините по социална защита. (В съавт.). European Commission, 2000.

23. Глосар на термините по социална защита. (В съавт.) European Commission, 2000.

24. Трудово право и обществено осигуряване. Учебно помагало за администрацията във висшите училища и общинските съвети. Tempus. PHARE. С., 2001.

25. Тextbuch zum deutschen Recht. S.: Germanicum, 288 S. ( В съавт.)

26. Осигурително право. С.: Сиби, 2004; ІІ изд. 2006.

27. Правна клиника Практическо ръководство. (Авт. кол.). С.: Сиби, 2006.

Монографии

1. Правното положение на младежта в НРБ. ( Съст.). С.: Народна младеж, 1988.

2. Специална закрила на някои категории работници. С.: НИ, 1987.

3. Извънреден труд. С.: НИ, 1989.

4. Правен режим на работното време. С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1993.

5. Юридическото образование в съвременния свят. (Съст. и ред.). С.: Сиби, 1993.

6. Трудови и осигурителни права на безработния. С.: Сиби, 1995.

7. Младежката безработица. Социални и правни проблеми. (В съавт. и ред.). С.: Сиела.,

2000.

Коментари.

1. Коментар на Кодекса на труда. (В съавт. с В. Мръчков и Ат. Василев). С.: Сиби, ІІ прераб. и доп. изд. 1995; ІІІ прераб. и доп. изд. 1996. ІV прераб. и доп. изд. 1997. V прераб. и доп. изд. 2001 г.; VІ прераб. и доп. изд. 2002; VІІ прераб. и доп. изд. 2003; VІІІ прераб. и доп. изд. 2005; ІХ прераб. и доп. изд., 2007.

2. Коментар на Закона за здравно осигуряване. (В съавт. с Ем. Мингов). – В: Здравно осигуряване в България . С.: Труд и право, 1999, с. 522—639.

3. Heikkila, M., S. Kuivalainen. Using social benefits to combat poverty and social exclusion:

opportunities and problems frоm a compatative perspective. Strassbourg: Council of Europe

Publishing, 2002 (национален експерт; на английски и френски език).

4. Наръчник на работодателя. С.: Сиби, 2002.

5. Здравословни и безопасни условия на труд. (В съавт. с Н. Гевренова и Ив. Янев). С.: Tруд и право, 2003; ІІ изд. 2005.

Студии

1. Историческо развитие на правната регламентация на работното време в българското трудово законодателство. – В: Годишник на СУ. ЮФ. Т. 71. 1980, Кн. 2, с. 111—155.

2. Прекратяване на трудовия договор по искане на профсъюзното ръководство (чл. 29, б. “о” КТ). – В: Лекции за следдипломна квалификация на юристи. Т. 23. Част І. С., 1984, с. 139—187.

3. Правни форми за включване на студентите в общественото производство през свободното време. – В: Годишник на СУ. ЮФ. Т. 82. 1991, Кн. 1, с. 219--230

4. Labour Law and Social Security in Post-Communist Bulgaria. – In: Legal Reform in Post-Communist Europe. A View from Within. Ed. St. Frankowski, P. Stevan III. Martinus Nijhof Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1995, p. 449—472.

5. Tendenzen in dem Stand und der Dauer der Arbeitslosenversicherungsleistungen in Bulgarien und in den anderen europaischen Staaten wahrend des Ubergangs zur Marktwirtschaft. – International Social Security Review, 1996, N 4, S. 39—52 (на английски, френски, немски, испански и арабски език).

6. Взаимодействие между местните органи и нестопанските организации при управлението на трудовите и осигурителните отношения. – В: Отношения между нестопанските организации и местната власт – правни модели и практики. С., 1997, с. 41—54.

7. Осигурителноправна закрила на майчинството. – Юридически свят, 1999, № 2, с. 205—231.

8. Основни изменения в Кодекса на труда през 2001 г. – Наръчник на икономиста, 2001, № 5, с. 127—173.

9. Развитие на производствената функция на трудовото право чрез правната уредба на работното време. – Юридически свят, 2001, № 2, с. 17—44.

10. Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по осигурително право през периода 1999—2001 г. –Юридически свят, 2002, № 2, с. 212—235.

11. Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд до осигурително право през 2002 г. – Юридически свят, 2003, № 2, с.

12. Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по задължителното обществено осигуряване през 2002 г. – Юридически свят, 2003, № 2, с. 155—194.

13. Уреждане на колективни трудови спорове чрез арбитраж. – Юридически свят, 2004, № 1, с. 135—156.

14. Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по задължителното обществено осигуряване през 2004 г. Юридически свят, 2005, № 2, с. 150—170.

15. Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по държавното обществено осигуряване през 2005 г.Юридически свят, 2006, № 2, с. 142—176.

16. Improving Judicial Mechanisms for Settling Labour Disputes in Bulgaria. – In: ILO. Improving Judicial Mechanisms foe Settling Labour Disputes in Bulgaria. Budapest: SRO, 2006, p. 9—31.

17. Rechtsgarantien der sozialen Sicherheit in Bulgarien auf dem Weg zur Europaisceh Union.

In: Sozialkapital Vertraeun Rechtssicherheit . Postsozialistische Gesellschaften und die Europaische Union. Freiburger Sozialanthropologische Studien. Band 19. Hg. Kl Roth.

Berlin: Lit Verlag CmbH&Co. KG Wien/Lit Verlag Dr. W. Hopf. 2008, 79—94.

18. Българското трудово законодателство – 100 години и след това. – В: Актуални въпроси на трудовото и осигурителното право. Т. ІІ. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2007, с. 19—58.

19. Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по държавното обществено осигуряване през 2006 г. – Юридически свят, 2008, № 1 (под печат).

Статии

1. Нов Кодекс на труда на ГДР. – Социалистическо право, 1977, № 2, с. 63—69.

2. Искането на профсъюзното ръководство за уволнение по чл. 29, б. “и” КТ. – Социалистическо право, 1978, № 9, с. 48—55.

3. Правно регулиране на непълното работно време. – Социалистическо право, 1979, № 7, с. 22—30.

4. Правен режим на намаленото работно време. – Социалистическо право, 1981, № 9, с. 36—45.

5. Метод на правно регулиране на работното време. – Правна мисъл, 1982, № 5, с. 36—45.

6. Задължението за спазване на работното време. – В: Актуални гражданскоправни проблеми. С: БАН, С., 1983, с. 277—283.

7. Правни проблеми на допълнителния доброволен труд. – Социалистическо право, 1983, № 5, с. 47—51.

8. Участие Болгарских профессиональных союзов в реализации дисциплинарной ответственности рабочих и служащих. – В: Роль юридической ответственности в укреплении государственной дисциплины. С.: ЦК ДКСМ и УЦНГП, 1983, с. 269—277.

9. Нови моменти в правния режим на работещите пенсионери. – Актуални проблеми на вътрешния и международен живот, 1985, № 16, с. 7—11.

10. Трудовоправна закрила на младежкия труд. – Младеж, 1985, № 8, с. 8—9.

11. Нови моменти в правната уредба на допълнителния труд. – Социалистическо право, 1986, № 11, с. 40—49.

12. Нови моменти в правната уредба на сключването на трудовия договор. – Ико, 1986, № 6, с. 40—44.

13. Понятието извънреден труд. – Правна мисъл, 1986, № 6, с. 35—46.

14. Трудови спорове. – Във: Въпроси на новия Кодекс на труда. С.: ЗРНЗ “Г. Кирков”, 1986, с. 75—82.

15. Трудовоправна закрила на младежта. – В: Младежта и социалистическото право. С.: Народна младеж, С., 1986, с. 130—160.

16. Die Mitwirkung der Arbeiterkollektive bei der Regelung der innerbetrieblichen Ordnung und der Arbeitschutzes in den Betrieben, Einrichtungen und Organizationen. – In: Interessendialektik der Arbeiterlkollektiven und Leistungsprozess. Freibegrg: Bergakademie, 1986, S. 189—193.

17. New Labour Code to promote workers’ participation. –Social and Labour Bulletine, 1986, N 3—4, p. 435—437.

18. Кодексът на труда и участието на трудовия колектив в локалното регулиране на трудовите отношения в предприятията. – В: Участие на трудещите се в управлението на предприятията в социалистическите страни. С.: Профиздат, 1987, с. 140—150.

19. Новият Кодекс на труда и договорното регулиране на трудовите отношения. – В: Кодексът на труда в действие. С.: Профиздат, 1987, с. 146—155.

20. Ролята на комисията за трудови спорове за правното възпитание на работниците. – В: Актуални проблеми на вътрешния и международен живот, 1988, № 7, с. 7—12.

21. Трудово правоотношение въз основа на избор: възникване и прекратяване. – В: Правна закрила на труда. С.: Профиздат, 1988, № 7, с. 47—12.

22. Новият Кодекс на труда и правомощията на трудовия колектив във връзка с полагането на извънреден труд. – В: Самоуправлението в политическата, стопанската и духовната област. С.: СУ “Кл. Охридски”, 1989, с. 60—87.

23. Правото на работника на информация. – Държава и право, 1989, № 7, с. 59—67.

24. Обществени функции на правната уредба на работното време. – Държава и право, 1990, № 4, с 34—40.

25. Мотивиране на актовете относно трудовоправното положение на работника. – Съвременно право, 1991, № 1, с. 38—45.

26. Правен режим на нощния труд. – Съвременно право, 1991, № 5, с. 16—23.

27. Ред и условия за упражняване правото на стачка. – Съвременно право, 1991, № 3, с. 30—37.

28. Нелоялна конкуренция на работодател от служител по трудово правоотношение с него. Търговско право, 1992, № 3, с. 28—32.

29. Българското юридическо образование – традиции и промяна. – В: Юридическото образование в съвременния свят. С.: Сиби, 1993, с. 7—25, 157--174 (на бълг. и англ. ез.).

30. Договори за допълнителен труд със служители на МВР. – Практическо право, 1993, № 9, с. 2—9.

31. Измененията Кодекса на труда от декември 1992 г. и правото на платен годишен отпуск. – Практическо право, 1993, № 4, с. 39—45.

32. Измененията на Кодекса на труда и договорното регулиране на работното време. - Закон, 1993, № 2, с. 21—30.

33. Обезщетение за безработица според българското осигурително законодателство. – Съвременно право, 1993, № 6, с. 43—55.

34. Общи изисквания за постъпване на работа и документи за тяхното удостоверяване. – Практическо право, 1993, № 1, с. 40—41.

35. Осигуреният социален риск “безработица”. – Търговско право, 1993, № 5, с. 12—17.

36. Постижения и проблеми пред юридическото образование. – Правна мисъл, 1993, № 1, с. 129—132.

37. Предимства на съдебната защита на трудовите права на гражданите. – Практическо право, 1993, № 3, с. 28—32.

38. Трудова книжка. – Практическо право, 1993, № 2, с. 39—42.

39. Трудови права при безработица. – Съвременно право, 1993, № 4, с. 24—36.

40. Трудово правоотношение за външно съвместителство. – Съвременно право, 1994, № 2, с. 50—61.

41. Трудово правоотношение за вътрешно заместване. – Практическо право, 1994, № 1, с. 15—19.

42. Zum Aufbau der Arbeitslosenversicherung in Bulgarien und in den anderen ehemals sozialistischen Landern Osteuropas. – WGO Monatshefte fur Osteuropaisches Recht, 1994, N 6, S. 351—360.

43. Някои проблеми в правната уредба относно юридическото образование в България. – Съвременно право, 1995, № 3, с. 85—96.

44. Die bulgarische Arvbeitsgesetzgebung auf dem Wege der Reformen. – Zeitschrift fur auslandisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht, 1995, № 2, S. 253—262.

45. Labour Law and Social Security in post-communist Bulgaria.In: Legal Reform in Post-Communist Europe. A View from Within. Dordrecct etc., 1995, p. 449—472.

46. Новият Закон за висшето образование и възникването на трудовото правоотношение с научно-преподавателските кадри във висшите училища. – Съвременно право, 1996, № 3 , с. 52—61.

47. Стимули за работодателите на пазара на труда. – Търговско право, 1996, № 5/6, с. 42—50.

48. Взаимодействие между местните органи и нестопанските организации при управлението на трудовите и осигурителните отношения. В: Отношения между нестопанските организации и местната власт – правни модели и практики. С., 1997, с. 41—54.

49. Право на сдружаване на работодателите. – Съвременно право, 1997, № 6, с. 69—82.

50. Изчисляване на работното време. – Търговско право, 1997, № 4, с. 24—32.

51. За халтурата в законодателството (или как не трябва да се пишат закони). – Съвременно право, 1998, № 2, с. 28--40.

52. Понятието безработен в новото българско законодателство. – Правна мисъл, 1998, № 3, с. 76—89.

53. България, Европа, светът – и социалното законодателство. – Информационен бюлетин по труда, 1999, № 1, с. 76—80.

54. За правото на социално подпомагане. – Съвременно право, 1998, № 5, с. 18--30.

55. Всеобщата декларация за правата на човека и правото на социална сигурност. – Съвременно право, 1999, № 1, с. 18—29.

56. Необходими промени в Закона за здравно осигуряване.Съвременно право, 1999, № 5, с. 67—77.

57. От каква реформа се нуждае българското трудово законодателство. – Информационен бюлетин по труда, 1999, № 2, с. 76—80.

58. Уволнението поради пенсиониране на служители от МВР в практиката на Върховния административен съд. – Административно правосъдие, 1999, № 5—6, с. 53—57.

59. Координацията на българското осигурително право с международните и европейските стандарти.Съвременно право, 1999, № 6, с. 20—33.

60. Die allgemeine Erklarung der Menschenrechte und das Recht auf soziale Sicherheit in der bulgarischen und deutschen Gesetzgebung. In: Germanica. Jahrbuch fur deutschlandkundliche Studien. 6. Jg. 1999. Die Menschenrechte. Dobrodan: Alja Verlag, 1999, S. 107—128.

61. Новото понятие за трудова злополука. – Адвокатски преглед, 2000, № 10, с. 5—11.

62. Осигурителна ли е българската здравноосигурителна система? -- Съвременно право, 2000, № 2, с 7—14.

63. Условия за упражняване на юридическата професия в държавите от Европейския съюз. -- Съвременно право, 2000, № 4, с. 97—102.

64. Принципът на недопустимост на дискриминацията по етнически или расов признак според Директива 2000/43/ЕС от 29 юни 200 г. и българското трудово и осигурително законодателство. – Юридически свят, 2001, №1, с. 154—163.

65. Удължаване на работното време. – Съвременно право, 2001, № 3, с. 7—16.

66. Основни принципи на координацията на осигурителните системи според правото на Европейския съюз. – Информационен бюлетин по труда, 2002, № 5, с. 75—80.

67. Националният рамков договор като източник на осигурителното право. – Съвременно право, 2002, № 2, с. 51—64.

68. Експертизата на работоспособността в практиката на ВАС през 2002 г. – Съвременно право, 2003, № 4, с. 60—73.

69. Правото на здравословни и безопасни условия на труд.В: Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер. С.: Сиби, 2003, с. 416—435.

70. Индивидуализацията на пенсионните права в някои държави от Европейския съюз и държави-кандидати за ЕС. – Информационен бюлетин по труда, 2004, № 5, с. 69—76.

71. Промени в правния режим на отпуските от юни 2004 г. – Актив, 2004, № 9, с. 34—36.

72. Посреднически функции на Агенцията по заетостта. – Търговско право, 2005, № 3, с. 7—24.

73. Необходими промени в реда за разглеждане на индивидуалните трудови спорове. – Съвременно право, 2005, № 6, с. 7—19.

74. Поредни недоразумения в трудовото законодателство с европейско оправдание. — Съвременно право, 2006, № 2, с. 7—21.

75. Прилагане на Европейската социална харта във вътрешнитеправни системи. – Съвременно право, 2006, № 5, с. 7—24.

76. Трябва ли да доплащаме медицинската помощ. – Общество и право, 2007, № 4, с. 2—9.

77. Прилагане на международните трудовоправни норми – вътрешен и международен контрол. – Юридически свят, 2007, № 1, с. 29—40.

78. Същност и развитие накоординацията на системите за социална сигурност в Европейския съюз. – Административно правосъдие, 2007, № 4, с. 15—29.

Съобщения, рецензии и др. п.

1. Хроника на един юбилей. 100 години Юридически факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. – Съвременно право, 1992, № 3, с. 3—11.

2. Европейски семинар по проблемите на женския труд. – Търговско право, 1994, № 4, с. 66—68.

3. Пета европейска регионална конференция на Международната организация по труда. – Съвременно право, 1995, № 3, с. 101—106.

Научно-популярни публикации

1. Международноправна уредба на правото на труд. – Информационен бюлетин по труда, 1999, № 9, с. 76—80.

2. Международноправна уредба на забраната на принудителния труд. – Информационен бюлетин по труда, 1999, № 10, с. 76—80.

3. Международноправна уредба на забраната на дискриминацията в труда и професиите. –Информационен бюлетин по труда, 1999, № 11, с. 76—80.

4. Международноправна уредба на работното време и почивките. – Информационен бюлетин по труда, 1999, № 3, с. 74—80.

6. Международноправна уредба на отпуските. –Информационен бюлетин по труда, 1999, № 4, с. 92—96.

7. Кодексът за задължителното обществено осигуряване разочарова очакванията. – Общество и право, 2000, № 1, с. 8—10.

8. Международноправна уредба на безопасните и здравословни условия на труд. – Информационен бюлетин по труда, 2000, № 8, с. 73—78.

9. Международноправна уредба на закрилата на труда на непълнолетните. – Информационен бюлетин по труда, 2000, № 11, с. 76—80.

10. Международноправна уредба на пенсионното осигуряване. – Информационен бюлетин по труда, 2001, № 3, с. 74—80.

11. Допълнителни задължения на държавния служител по чл. 21, ал. 3 ЗДСл. – Труд и право. Месечен дайджест, 2001, № 3, с. 16—20; № 4, с. 33--37.

12. Трудовите договори за определен срок според измененията в Кодекса на труда от м. март 2001 г. – Труд и право. Месечен дайджест, 2001, № 6, с. 5—7.

13. Източници на правото на Европейския съюз. –Информационен бюлетин по труда, 2001, № 7, с. 75—80.

14. Свободата на движение на работниците и служителите като основен принцип в правото на Европейския съюз. – Информационен бюлетин по труда, 2001, № 8, с. 75—80.

15.Принципът за равенство на работниците и служителите в правото на Европейския съюз. – Информационен бюлетин по труда, 2001, № 9, с. 76--80.

16. Промяна на работодателя според измененията на Кодекса на труда от март 2001 г. – Труд и право. Месечен дайджест, 2001, № 9, с. 5—7.

17. Техническа закрила на труда на работниците и служителите според правото на Европейския съюз. – Информационен бюлетин по труда, 2001, № 10, с. 76—87.

18. Задължението на работодателя да предоставя информация на работниците и служителите според правото на Европейския съюз. –Информационен бюлетин по труда, 2001, № 11, с. 76—80.

19. Обявяване на конкурс по силата на закон . – Труд и право. Месечен дайджест, 2001, № 11, с. 5—8.

20. Видове платен годишен отпуск. – Труд и право. Месечен дайджест, 2002, № 2, с. 5—9.

21. Комитет по свобода на сдружаването при Административния съвет на Международната организация на труда. – Информационен бюлетин по труда, 2002, № 12, с. 55—60.

22. Конкурсът като основание за възникване на трудово правоотношение. – Труд и право. Месечен дайджест, 2002, № 8, с. 5—9.

23. Минимална възраст за приемане на работа. — Труд и право. Месечен дайджест, 2002, № 6, с. 16—17.

24. Новото понятие за професионална болест. Труд и право. Месечен дайджест, 2002, № 7, с. 47—52.

25. Основни осигурителни плащания според координационните правила на Европейския съюз. – Информационен бюлетин по труда, 2002, № 6, с. 51—56.

26. Ред за установяване на трудовата злополука. – Труд и право. Месечен дайджест, 2002, № 9, с. 57—61.

27. Органи по трудовата заетост . – Труд и право. Месечен дайджет, 2003, № 8, с. 50—53.

28. Права и задължения на работодателя на пазара на труда. – Труд и право. Месечен дайджест, 2003, № 9, с. 41—46.

29. Правоотношение между Бюрото по труда и лицето, което търси работа. – Труд и право. Месечен дайджест, 2003, № 9, с. 41—46.

30. Промените в Кодекса на труда от юни 2004 г. – Труд и право,. Месечен дайджест, 2004, № 3, Приложение.

31. Срочен трудов договор с учител. – Труд и право. Месечен дайджест, 2004, №.9, с. 7—9.

32. Промени в правния режим на отпуските от юни 2004 г. – Актив, 2004, № 9, с. 34—36.

33. Новият закон за здравето. – Труд и право. Месечен дайджест, 2004, № 5, Приложение.

34. Новата правна уредба на експертизата на работоспособността.Труд и право. Месечен дайджест, 2005, № 3, Приложение.

35. Конвенция № 173 относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя. – Труд и право. Месечен дайджест, 2005, № 11, с. 7—10.