Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Теория и история на държавата и правото / Проф. дюн Вихър Николов Кискинов

   

стая 241А, тел. 9308 269, kiskinov@law.uni-sofia.bg

 

Професор по теория на държавата и правото (правна информатика), доктор на юридическите науки.

Година на раждане: 1953 г.

Националност: българин

Семейно положение: женен

Образование:

1977 – завършва Юридическия факултет на Софийския университет.

1978-1980 – специализант по математическо моделиране в Института по математика при БАН. Дипломна работа на тема: „Математически модели на структурата на системата от правни норми”.

1988-1989 г. - специализира в университета “Сока”, Токио.

Позиции:

1980–1985 – Институт по държавата и правото при БАН. Хоноруван асистент от 1982 г.

1985 - Доктор по право. Дисертация на тема: „Системата от правни норми като основа за изграждане на правна информационна система”.

1985 - Асистент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

1994 - доцент Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

2005 - професор по теория на държавата и правото (правна информатика). Хабилитационен труд на тема: „Електронно правителство”

2007 - Доктор на юридическите науки. Дисертационен труд на тема: „Правната система. Онтология и методология”.

2002 - зам.-председател на Общото събрание на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

2007 - председател на Общото събрание на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Лекционни курсове

1986 досега – правна информатика с предмет: организация, обработка и използване на правната информация – теория и практика.

1999 досега – информационно право с предмет: правото на информационното общество, електронна демокрация, електронно правителство и управление, електронни документи и електронни подписи, обществена информация, защита на личните данни, електронна търговия, безопасен интернет и пр.

Информационни технологии

1991 - създава правна информационна система Дигеста, а през 1998 г. - сайтът с правна информация www.digesta.com.

2003-2004 - съвместно с Апис създава експертния продукт „Конструкции”.

2007 - проектира, създава и поддържа сайта на Юридическия факултет www.law.uni-sofia.bg.

2007-2008 - създава цялостен електронен курс по правна информатика - лекции, презентации, тестове, практикуми, дискусии в сайта на Юридическия факултет и в сайта www.kiskinov.com/pi

2008 - създава цялостен електронен курс по информационно право - лекции, презентации, практикуми, дискусии в сайта на Юридическия факултет и в сайта www.kiskinov.com/ip

- Системен анализ, структурен анализ и моделиране на организационни образувания;

- Повече от 20 г. опит в софтуерни проекти, създаване, развитие, внедряване и поддържане на информационни системи и технологии;

- Богат опит в създаване и поддържане на големи бази данни, достъпни чрез интернет-технологии;

- Бази данни: dBase, Datatrieve, MS SQL Server 6.5-2005, 2008;

- MS Internet Information Server 4-7.0;

- MS Exchange Server 2000, 2003;

- MS SharePoint Server 2001, 2003, 2007.

Монографии

Правна информатика.

Първо издание. С., 1991, “Св. Кл. Охридски”, 220 стр.

Второ издание. С., 1994, “Св. Кл. Охридски”, 314 стр.

Трето издание. С., 2002, “Сиби”, 424 стр.

Систематика на правна информатика.

Първо издание. С., 1991, “Св. Кл. Охридски”, 200 стр.

Второ издание. С., 1994, “Св. Кл. Охридски”, 214 стр.

Трето издание. С., 2003, “Сиби”, 336 стр

Електронно правителство. С., 2003, “Сиби”, 352 стр.

Електронно правителство – сборник юридически актове. С., 2003,“Сиби”, 326 стр.

Учение за правната информация. С., 2003, „Сиби”.

Българско и европейско информационно право (сравнителен анализ). Том I. 2005, 326 стр.

Правната система. Част І. Онтология и методология. Университетска библиотека № 461, 2006, 608 стр.

Някои статии

Непоискани електронни съобщения, „Съвременно право”, 2005, №. 2.

Новите качества на правото в информационното общество. „Съвременно право”, 2006, № 1.

Обектът на правните нормативни изследвания. „Юридически свят”, 2006, № 1.

Възможно ли е регулирането на Интернет, Computerworld, 2000.

Сигурен ли е електронният подпис. „24 часа”, 20.08.2007 г.

Ще стартира ли успешно търговският регистър. „Дневник”, 09-10.2007.