Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Теория и история на държавата и правото / Проф. дюн Вихър Николов Кискинов

   

стая 308, тел. 9308 269, kiskinov@law.uni-sofia.bg

Вихър Николов Кискинов

 

 

Кискинов, Вихър Николов – професор, доктор на юридическите науки. Завършва (1977) Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира моделиране и информатика (1978-1980) в БАН, гост на Университета Сока, Токио (1988-1989). Доктор по право (1985), доцент (1994), професор по обща теория на правото, правна информатика (2005), доктор на юридическите науки по обща теория на правото (2007).

Създава цялостни курсове по правна информатика (1988), информационно право (2007), електронно управление и електронно правителство (2005) с теоретико-приложен характер чрез използване на виртуалната среда и средства за електронно обучение.

Формулира оригинални способи за организация и обработка на правната информация, обединява ги в цялостни юридически методи, достигащи до практиката чрез правни информационни системи, обучителни задачи и нови образователни методи. Определя целите, задачите и концептуалния модел на юридическото образование в информационното общество.

Проектира и създава правни информационни системи, представящи качествата на правната система с възможности за обединяване и развитие на формалното правно знание.

Създава методи за изграждане на електронно правителство, основани върху принципите на правовата държава и върховенството на правото.

Формулира понятието „виртуална правна реалност“, определя нейния състав, структура, функции и действие.

Определя новите качества на правото във виртуалната среда, поставя целта за развитие на обща теория на правото в информационното общество, определя системата на тази наука.

Предлага, обосновава и развива тезата, че изграждането на виртуалната правна реалност е новата парадигма на правната наука.

Създава и ръководи семинар „Правото на информационното общество“.

Автор на 6 книги, между които „Електронно правителство“ (2003), „Правната система. Онтология и методология“ (2007), десетки студии и статии. Под псевдонима Харвий е автор на сборник с басни „В паяжината“ (2017).

Soka Educational Award (1988), университетски отличия.